กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศุภานัน ยิ้มถนอม

นางทักษพร กกแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยนุช ชยุตนิธิกร
ครูผู้ช่วย